ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนสอบอัตนัย

เพื่อรับประกาศนียบัตร โดย แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

มีจำนวนทั้งหมด 142 ท่าน ดังนี้:

1 นาง พิศมัย ไกยสินธุ์
2 นาง สุพัตรา ภานุทัต
3 นางสาว ลำภู นาคทอง
4 นางสาว ปาณัฎฐา คงทอง
5 นางสาว จันทร์เพ็ญ มีพวก
6 นาย จารุวัชร ภูมิพงศ์
7 นาย กติกา บัวผา
8 นาย เรวัตร นรนวล
9 นางสาว พรนภา ขวัญชัยคงคา
10 นาย วัชราวิทย์ วราภัทรนนญ์
11 นางสาว สุภาภรณ์ พิทักษ์สุข
12 นางสาว ศศิวิมล เงางาม
13 นาง สุนันทา​ ผกากรอง
14 นาย เชิดศักดิ์ เต็งสกุล
15 นางสาวคคนางค์ คชรินทร์
16 นางสาว พีรยา นันทนาเนตร์
17 นางสาว สุพรรณี วงค์สิงห์เเก้ว
18 นางสาว รุจิรา อบน้ำ
19 ดร ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง
20 นางสาว นุชนารถ รอดสอาด
21 สิบเอก สราวุฒิ ธานีรัตน์
22 นางสาว ปัญจพร สอนพูด
23 นางสาว กรุณา พิทักษ์ทนต์
24 นาย คณิศร บัวบังใบ
25 ร้อยตำรวจเอก กฤษณ์ กมลรัตน์
26 ว่าที่ร้อยตรี ธีรพงศ์ ทาปัญโญ
27 นาย ชนะภัย จารุจันทร์
28 นางสาว ชลกิตย์ วงศ์คช
29 นาง ทิพวรรณ แก้วสง่า
30 นายแพทย์ อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา
31 นางสาวศริณพร คล้ายทวน นางสาวศริณพร คล้ายทวน
32 นางสาว จุฑามาส สนเปรม
33 นาง ชุติมา วันท่าค้อ
34 นางสาว ทัดดาว ประเสริฐ
35 นางสาว ญาดา ฟูเกียรติกุล
36 นาย ปรีชา แจ้งสว่าง
37 นางสาว ทฤษฎี ทีฆกุล
38 นาย กัณณ์วัตร ชุ่มชื่น
39 นางสาว ภัทรวดี จอมศรีประเสริฐ
40 นางสาว ศชล มาตยานุมัติ
41 นางสาว ธีรภัทร พรธาดสกุล
42 นาง จินตนา. ขุนโหร
43 นาง ศิริมาพร สายชนะพันธ์
44 นางสาว อรุณวดี นาคสสัสดิ์
45 นาง ศิรภัสสร โชคผ่อง
46 นางสาว เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
47 นางสาว จันทิมา เกษจันทร์ทิวา
48 นาย พงษ์พันธ์ ลาดสุวรรณ
49 นางสาว รัตนา คงผอม
50 นาง ปาตีเม๊าะ หารง
51 นางสาว ประสานศรี ดวงแก้ว
52 นาง วรรณดี พิทักษ์
53 นางสาว กรรณิการ์ บุญจูง
54 นางสาว สุปรีดา สุวรรณชาตรี
55 นางสาว โสภา เกตุหอม
56 นางสาว ณญาดา กฤษณา
57 นาง อัษฎาพร พิลา
58 นาง ขวัญตา ไกรสิทธิ์
59 นาง นางกรรณิกา อุดมกีรติกุล
60 นางสาว ปิลันธน์ แซ่หลี
61 นาง มยุรี เซนักค้า
62 นางสาว ตรีทิพยนิกรณ์​ ตอนศรี
63 นาย สมประสงค์ กลิ่นเจ็ก
64 นาย ธนพล ดอนชวนชม
65 นางสาว ชณิชานี พิลาทอง
66 นางสาว ดาวรุ่ง หมีทอง
67 นางสาว ปัญจมากรณ์ คำภีร์จรัสพร
68 นางสาว วราภรณ์ สิงห์อ่อน
69 นางสาว วราพร ลิทธิสอน
70 นาง ปุณยนุช แก้วพาดี
71 นาง มยุรี แก้วสนิท
72 นาง ลำใย ชูประดิษฐ์
73 นาง มลิวัลย์ หาญปรี
74 นางสาว อมรัตน์ อมร
75 นาง พรรณี ศรีสง่า
76 นางสาว จันทนา กิ่งพุฒิ
77 นางสาว ปริมล ชิดสูงเนิน
78 นางสาว ปนัดดา มีนาค
79 ดร. ทนากร ศรีก๊อ
80 นาย ถนอม อาจสารมนต์
81 นางสาว ลัชชา ประกอบธรรม
82 นาย เฉลิมพล ก๋าใจ
83 นางสาว กนกรัตน์​ ออสุวรรณ์
84 นางสาวไอยวริญย์ แสงทองนพคุณ
85 นางสาว สุทธิดา เนงแก้ว
86 นาง อดิภา ศรีพูล
87 นางสาว ปณิฏฐนันท์ อนันตะวัน
88 นาง สายสุนีย์ ราชแสนศรี
89 นาย ปรเมศ สอนแก้ว
90 นาง สุพัฒน์ จันทร์เหลือง
91 นาย นรา มะเย็ง
92 นาง จรรจิรา มีแก้ว
93 นางสาวยุพดี คงเพชร นางสาวยุพดี คงเพชร
94 นางสาว นฤมล ติระพัฒน์
95 นาย ธนภัทร เป้าจัตุรัส
96 นาย ณัฐวุฒิ ลิ้มรุ่งยืนยง
97 นาง เพ็ญศรี ขันคำ
98 นางสาว ทัศนีย์ ตระกูลศุภชัย
99 นางสาว กมลวรรณ แตงฉ่ำ
100 ดร. อภิญญา ดิสสะมาน
101 นางสาว อาภรณ์ ชนะกุล
102 นาง พาสุข เลิศพรประสพโชค
103 นางสาว ยุมะรี ป้องขวาพล
104 นาง ธัญวิภา ทองใหม่
105 นาง ศนันทกรณ์ เวทย์เรืองทาน
106 นางฉันท์ชนิด ศรีสวัสดิ์
107 นางสาว พรพิรุณ พิทักษ์ประทาย
108 นางสาว ปัฐวิกร เวียงแก้ว
109 นางสาว นุชญา นามบุปผา
110 นางสาว ปาริฉัตร นวลโยม
111 นางสาว ชลธิยา พูลเพิ่ม
112 นางสาว กรองแก้ว ทองประเสริฐ
113 นางสาว ธนิดา แต่งงาม
114 นางสาว อภิชญา ทุ่งสงค์
115 นาย ก้องเกียรติ สิงห์งาม
116 นางสาว รพีพรรณ คงบุรินทร์
117 นาย ศิริพงษ์ จงภู่
118 นาย ปกาศิต เรี่ยมสุวรรณ
119 นางสาว กนิษฐา บัวเผื่อน
120 นาง รัดดาวรรณ์ มาปะโท
121 นางสาว ลลิดา. เกษา
122 นาง ธันยธรณ์ อวยพร
123 นางสาว พิชญา เรืองหล้า
124 นาง นันท์นภัส วิกรานต์วงษ์
125 นาย จักรี ขันตยาภรณ์
126 นางสาวศิรินญา นวลจริง
127 นางสาว อมรรัตน์ รื่นรมย์
128 นางสาว หทัยกาญจน์ ชาญณรงค์
129 นาง ปัญจพร วิมลพันธ์
130 นาย สุขเกษม บุญประกอบพร
131 นางสาว รัชดาภรณ์ เสนาะเสียง
132 ผศ. ดร. ดวงกมล แม้นศิริ
133 นาย ณัฐภาส ตระกูลศุภชัย
134 นางสาว ปริญณ์ลัดดา อุนาศรี
135 นางสาว วัชราภรณ์ อำโพธิ์ศรี
136 นาง ชนกพร ชูชาติ
137 นางสาว จิราพร ไกยวงษ์
138 นางลักขณาภรณ์ พรายสิน
139 นางสาว ศิริพรรณ ก่ำทอง
140 นาง ทักษิณา​ นากา
141 นาง รวีวรรณ ไสยสุวรรณ
142 นางสาว จอมขวัญ เกตุแก้ว


แผนงานจะส่งวิธีทำข้อสอบให้ท่านทางอีเมล์วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 และส่งข้อสอบให้ท่านวันที่30

* หากท่านไม่ได้รับอีเมล์ ลองดูใน Spam / Junk mail หรือในถังขยะก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่


      โดยท่านจะสามารถเปิดข้อสอบและทำการสอบได้ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (ท่านสามารถเริ่มสอบเวลาไหนก็ได้ ตั้งแต่ 7 โมงเช้า - 7 โมงเช้าวันถัดไป เมื่อเริ่มสอบแล้วระบบจะมีเวลา2.30ชั่วโมงให้ท่านในการทำข้อสอบ และกดปุ่มส่งข้อสอบให้ทันก่อนเวลาหมด)สำหรับท่านที่พลาดการสอบอัตนัยรอบนี้ ท่านสามารถรอสอบรอบถัดไป โดยทางแผนงานฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเพิ่มเพื่อน   facebookรับสมัคร

อบรมหลักสูตร “ทักษะพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพจิต สำหรับผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพ”

รุ่นที่ 1 ปฐมวัย-วัยเรียน-วัยรุ่น(รับจำนวน 30 คน):

1. ทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้น
2. การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562ณ ห้องประชุม โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่

รุ่นที่ 2 วัยทำงาน-วัยสูงอายุ(รับจำนวน 30 คน):

1. การฝึกทักษะผู้ดูแลในการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย (Triple-P)
2. การเสริมสร้างทักษะชีวิตในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
3. การเลี้ยงดูและปรับพฤติกรรมเด็กและวัยรุ่นสำหรับผู้ปกครองและครู
วันที่ 16-18 ตุลาคม 2562 สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

วัตถุประสงค์:

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีในการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพจิตเข้ากับงานที่รับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพจิตที่ดี


กระบวนการอบรม:

1. การบรรยาย
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยกระบวนการ transformative learning
3. การฝึกปฏิบัติเพื่อวางแผนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพจิต

ขั้นตอนการอบรม:

1. ทดสอบความรู้ก่อนการอบรม
2. บรรยายและฝึกปฏิบัติตามหัวข้อในแต่ละวิชา
3. สะท้อนคิดและถอดบทเรียนการเรียนรู้ที่ได้
4. ทดสอบความรู้หลังการอบรม
5. ประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อหลักสูตร

ติดต่อสอบถาม/ส่งใบสมัคร:

คุณรุ่งนภา ดวงคำ โทร.(085) 721 8123
rungnapa_tik@hotmail.co.th

คุณสุภัทรา บัวเพิ่ม โทร.(085) 115 6621
supattra_b@thaihealth.or.th

ดาวน์โหลดส่งใบสมัครCONTACT

OUR ADDRESS:

อาคารอำนวยการ ชั้น 3 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 196 ม.10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

Phone:

+66 5390 8300-49 ext.73190

Fax:

+66 5312 1094

E-mail:

webmaster@jitdee.com, jitdeeonline@outlook.com
เพิ่มเพื่อน   facebook