เพิ่มเพื่อน   facebook

แชทบอทให้คำปรึกษา จากสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว

เจน Sex Bot เป็นแชทบอทให้คำปรึกษาเรื่องเพศ ที่เด็กเยาวชนถามบ่อย มีเนื้อหามาจาก UNICEF Comprehensive Sex Education ใช้งานโดยการสนทนากับแชทบอทผ่าน Facebook Messenger โดยแชทบอทจะถาม คำถามเพื่อให้ได้คำแนะนำที่ตรงตามสถานการณ์ และเงื่อนไขของผู้ใช้แต่ละคน เนื้อหาหลักๆจะมีหลายประเด็น เช่น แบบนี้จะท้องไหม การคุมกำเนิด ความหลากหลายทางเพศ มีเซ็กส์เพศเดียวกัน เป็นต้น

ไม่ขำ เป็นแชทบอท ช่วยเหลือเด็กที่ถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียน ด้วยการ ให้คำแนะนำในกรณีต่างๆ รวมถึงฝึกครูให้รู้จักและรับมือกับการกลั่นแกล้ง สามารถใช้งานได้ตามอัธยาศัย หรือจะนำไปใช้ในห้องเรียน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนก็ได้ เช่น วิชาแนะแนว

ใจดี ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาปัญหาที่วัยรุ่นมักเผชิญในชีวิต ให้ทัศนคติ ตัวอย่าง แนวทางแก้ไข และแหล่งเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาด้วยตนเอง เป็นการป้องกันปัญหาไม่ให้ลุกลามกลายเป็นปัญหา ทางจิต เช่นโรคซืมเศร้า หรือการฆ่าตัวตาย หากรุนแรง ส่งต่อไปยัง แชทบอทและบริการของกรม สุขภาพจิต โดยวางจุดยืนในการแก้ไขสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน และป้องกันปัญหา ไม่ใช่การให้คำปรึกษาเชิง จิตวิทยา (counseling) หรือการบำบัด (therapy)

หลักสูตรการดูแลจิตใจในภาวะวิกฤตโควิด-19

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้จิตใจ ท่านสามารถเรียนรู้และฝึกตามได้ด้วยตนเองวันละ 1 บทเรียน

มีทั้งหมด 8 บทเรียน / 8 วัน

การดาวน์โหลดระฆังแห่งสติ

ประชาสัมพันธ์ระบบ Supervised E-learning เรื่องการฟังเชิงลึกขั้นพื้นฐาน ที่แรกและที่เดียวของประเทศไทย


หลักสูตรที่พัฒนากับกรมสุขภาพจิตมาร่วม 2 ปี ในการสร้างระบบการเรียนออนไลน์ 100% ที่พร้อมด้วยภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ สนับสนุนโดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ในการพัฒนาเนื้อหาและกระบวนการฝึกปฏิบัติด้วยเคสจำลอง พร้อมเชื่อมต่อให้กับครูทั่วประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร


สอบอัตนัยผ่าน ส่งประกาศนียบัตรให้ทางไปรษณีย์
สอบ Post-test ผ่าน ปริ้นส์ประกาศนียบัตรได้ด้วยตนเอง

LAST PROJECT OUTPUT
รับสมัคร

อบรมหลักสูตร “ทักษะพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพจิต สำหรับผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพ”

รุ่นที่ 1 ปฐมวัย-วัยเรียน-วัยรุ่น(รับจำนวน 30 คน):

1. ทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้น
2. การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562ณ ห้องประชุม โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่

รุ่นที่ 2 วัยทำงาน-วัยสูงอายุ(รับจำนวน 30 คน):

1. การฝึกทักษะผู้ดูแลในการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย (Triple-P)
2. การเสริมสร้างทักษะชีวิตในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
3. การเลี้ยงดูและปรับพฤติกรรมเด็กและวัยรุ่นสำหรับผู้ปกครองและครู
วันที่ 16-18 ตุลาคม 2562 สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

วัตถุประสงค์:

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีในการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพจิตเข้ากับงานที่รับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพจิตที่ดี


กระบวนการอบรม:

1. การบรรยาย
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยกระบวนการ transformative learning
3. การฝึกปฏิบัติเพื่อวางแผนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพจิต

ขั้นตอนการอบรม:

1. ทดสอบความรู้ก่อนการอบรม
2. บรรยายและฝึกปฏิบัติตามหัวข้อในแต่ละวิชา
3. สะท้อนคิดและถอดบทเรียนการเรียนรู้ที่ได้
4. ทดสอบความรู้หลังการอบรม
5. ประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อหลักสูตร

ติดต่อสอบถาม/ส่งใบสมัคร:

คุณรุ่งนภา ดวงคำ โทร.(085) 721 8123
rungnapa_tik@hotmail.co.th

คุณสุภัทรา บัวเพิ่ม โทร.(085) 115 6621
supattra_b@thaihealth.or.th

ดาวน์โหลดส่งใบสมัครCONTACT

OUR ADDRESS:

แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต อาคาร 4 ชั้น 3 ) เลขที่ 88/23 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000

Phone:

+66 5390 8300-49 ext.73190

Fax:

+66 5312 1094

E-mail:

webmaster@jitdee.com, jitdeeonline@outlook.com
เพิ่มเพื่อน   facebook