เพิ่มเพื่อน   facebook

หลักสูตรการดูแลจิตใจในภาวะวิกฤตโควิด-19

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้จิตใจ ท่านสามารถเรียนรู้และฝึกตามได้ด้วยตนเองวันละ 1 บทเรียน

มีทั้งหมด 8 บทเรียน / 8 วัน

การดาวน์โหลดระฆังแห่งสติ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างผลิตกระเป๋าผ้า โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

      ด้วยแผนงานพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบเพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิต(แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต) มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างผลิตกระเป๋าผ้าโดยวิธีเปรียบเทียบราคา รวม 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิน560,000 (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

      ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถยื่นใบเสนอราคาด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เลขที่ 196 หมู่ 10 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่50180
      กำหนดเปิดซองวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.
โทร.062-8244155
รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัคร

อบรมหลักสูตร “ทักษะพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพจิต สำหรับผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพ”

รุ่นที่ 1 ปฐมวัย-วัยเรียน-วัยรุ่น(รับจำนวน 30 คน):

วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562

รุ่นที่ 2 วัยทำงาน-วัยสูงอายุ(รับจำนวน 30 คน):

วันที่ 16-18 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่
Download ppt ประกอบการอบรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

LAST PROJECT OUTPUT
รับสมัคร

อบรมหลักสูตร “ทักษะพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพจิต สำหรับผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพ”

รุ่นที่ 1 ปฐมวัย-วัยเรียน-วัยรุ่น(รับจำนวน 30 คน):

1. ทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้น
2. การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562ณ ห้องประชุม โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่

รุ่นที่ 2 วัยทำงาน-วัยสูงอายุ(รับจำนวน 30 คน):

1. การฝึกทักษะผู้ดูแลในการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย (Triple-P)
2. การเสริมสร้างทักษะชีวิตในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
3. การเลี้ยงดูและปรับพฤติกรรมเด็กและวัยรุ่นสำหรับผู้ปกครองและครู
วันที่ 16-18 ตุลาคม 2562 สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

วัตถุประสงค์:

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีในการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพจิตเข้ากับงานที่รับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพจิตที่ดี


กระบวนการอบรม:

1. การบรรยาย
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยกระบวนการ transformative learning
3. การฝึกปฏิบัติเพื่อวางแผนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพจิต

ขั้นตอนการอบรม:

1. ทดสอบความรู้ก่อนการอบรม
2. บรรยายและฝึกปฏิบัติตามหัวข้อในแต่ละวิชา
3. สะท้อนคิดและถอดบทเรียนการเรียนรู้ที่ได้
4. ทดสอบความรู้หลังการอบรม
5. ประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อหลักสูตร

ติดต่อสอบถาม/ส่งใบสมัคร:

คุณรุ่งนภา ดวงคำ โทร.(085) 721 8123
rungnapa_tik@hotmail.co.th

คุณสุภัทรา บัวเพิ่ม โทร.(085) 115 6621
supattra_b@thaihealth.or.th

ดาวน์โหลดส่งใบสมัครCONTACT

OUR ADDRESS:

อาคารอำนวยการ ชั้น 3 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 196 ม.10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

Phone:

+66 5390 8300-49 ext.73190

Fax:

+66 5312 1094

E-mail:

webmaster@jitdee.com, jitdeeonline@outlook.com
เพิ่มเพื่อน   facebook