ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนสอบอัตนัย

เพื่อรับประกาศนียบัตร โดย แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

มีจำนวนทั้งหมด 103 ท่าน ดังนี้:

1 สายรุ้ง อินทสิทธิ์
2 อดิภา ศรีพูล
3 อดุลเดช เพชรทองหลาง
4 อมรัตน์ อมร
5 ลำใย ชูประดิษฐ์
6 เอื้อมพร ยศปัญญา
7 อภิญญา ดิสสะมาน
8 กรรณิการ์ บุญจูง
9 ฉันท์ชนิด ศรีสวัสดิ์
10 อารยา ทริดสังข์
11 อัจฉราพรรณ อุ่นหล้า
12 อังศุธร จุ้ยเจริญ
13 วสันต์ ตั้งฐานะสกุล
14 ปนัดดา ราชบัวโคตร
15 เป็นต้น จินะกุล
16 ภัทราภรณ์ แสนพันนา
17 ทิตยา เกตุชาติ
18 เรณู เหมือนสันเทียะ
19 ชฎาพร อ่อนสกุล
20 ชนะภัย จารุจันทร์
21 ดวงจันทร์ ปิตะนนท์
22 สุพรรณี วงค์สิงห์เเก้ว
23 กัญจนา ปู่นุส
24 วัชราวิทย์ วราภัทรนนญ์
25 สมหญิง เกียรติอริยะ
26 กัญญากาญจน์ เกรียงไกรชัยพร
27 จารุวัชร ภูมิพงศ์
28 ปริญณ์ลัดดา อุนาศรี
29 ปูริดา จิระพันธ์ทวีวงศ์
30 บังเอิญ ทองสมนึก
31 ดวงใจ ดีมงคล
32 กาญจนา ชูนาวา
33 จินตนา ขุนโหร
34 กรวีร์ แสงดาว
35 ศิริรัตน์ ชูกร
36 ลักขณา อาภรณ์รัตน์
37 ลีลา วังรุ่งเรืองถาวร
38 มนูญ บุบผาพ่วง
39 มีชัย สุทธิชื่น
40 ณัชชา ชุนช่วยเจริญ
41 ประพันธ์ ขามโนนวัด
42 เมธาวรรณ พลสิทธิ์
43 รัชนีวรรณ นาคศิริ
44 มงคลศีล พยัคฆ์พิทักษ์กุล
45 แสงจันทร์ แก้วโสดา
46 อารียา รัตนเวียงผา
47 ปนัดดา ราชบัวโคตร
48 ณัฐศักดิ์ คุ้นเคย
49 ณัฐฐินันท์ แพทย์รักษ์
50 เนตรนภา อินยะ
51 นิรดา บุญจิตร
52 สุชาวดี หยุยไธสง
53 ศิริรัตน์ หน่อศรี
54 ปวีณา ตามคุณ
55 ณัฐวุฒิ ดอนสินพูล
56 ภัทรวดี จอมศรีประเสริฐ
57 อภิภู พรนิธิกุล
58 ไพรินทร์ ช้างเขียว
59 สุนันทา ผกากรอง
60 ปัญจพร วิมลพันธ์
61 ประภาส จันทะโค
62 รุจิรา นาคแท้
63 ภัทรสิรี สังข์ทอง
64 ศิล​วัต​ มีทรัพย์​
65 พัชรา พลับสวาท
66 ปิยะวัฒน์ เข็มทอง
67 ธนพล ดอนชวนชม
68 อรณิช จังพานิช
69 ทัดดาว ประเสริฐ
70 ปรียา ผันผาย
71 รัญจวน นิลสุข
72 วธัญญู สุตาต๊ะ
73 สาคร วรวะไล
74 สัญญา เบ้าธรรม
75 สราวุฒิ ธานีรัตน์
76 ศริญญา นาคสระน้อย
77 ลักษณา สังฆมาศ
78 ศิริวรรณ แก้วเรือง
79 ศิรินญา นวลจริง
80 สิริธาดา มะละปะที
81 ศิริวรรณ สุยะหมุด
82 ศิสกาว มรรคสินธุ์
83 จันทิมา อุดมศรี
84 สมทรง เอี่ยมไธสง
85 สุนีย ไชยวงศ์
86 ศริณพร คล้ายทวน
87 ฐิตาภา กรัณย์ยศ
88 ถนอม อาจสารมนต์
89 ธนาธิป บุญญาคม
90 ทัศนีย์ ตระกูลศุภชัย
91 ตะวัน สุริยาวงษ์
92 ธนวัฒน์ นาระวิน
93 ลำภู นาคทอง
94 ฑิตารัตน์ พวกยะ
95 อมรา มากปรางค์
96 อุไรศรี ศุภดิลกลักษณ์
97 อุษณ แก้วไทรหงวน
98 วราพร ลิทธิสอน
99 วรารัตน์ จันทรา
100 วัลลภา ไชยมโนวงศ์
101 วิชญ์ภาส ชัยเดโช
102 ยุมะรี ป้องขวาพล
103 ยุพดี สุทธนู


แผนงานจะส่งวิธีทำข้อสอบให้ท่านทางอีเมล์วันที่ 10 ตุลาคม 2562 และส่งข้อสอบให้ท่านวันที่18

* หากท่านไม่ได้รับอีเมล์ ลองดูใน Spam / Junk mail หรือในถังขยะก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่


      โดยท่านจะสามารถเปิดข้อสอบและทำการสอบได้ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 (ท่านสามารถเริ่มสอบเวลาไหนก็ได้ ตั้งแต่ 7 โมงเช้า - 7 โมงเช้าวันถัดไป เมื่อเริ่มสอบแล้วระบบจะมีเวลา2ชั่วโมงให้ท่านในการทำข้อสอบ)สำหรับท่านที่พลาดการสอบอัตนัยรอบนี้ ท่านสามารถรอสอบรอบถัดไป โดยทางแผนงานฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง คาดว่าน่าจะช่วงเดือนมกราคม 2563เพิ่มเพื่อน   facebookรับสมัคร

อบรมหลักสูตร “ทักษะพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพจิต สำหรับผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพ”

รุ่นที่ 1 ปฐมวัย-วัยเรียน-วัยรุ่น(รับจำนวน 30 คน):

1. ทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้น
2. การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562ณ ห้องประชุม โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่

รุ่นที่ 2 วัยทำงาน-วัยสูงอายุ(รับจำนวน 30 คน):

1. การฝึกทักษะผู้ดูแลในการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย (Triple-P)
2. การเสริมสร้างทักษะชีวิตในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
3. การเลี้ยงดูและปรับพฤติกรรมเด็กและวัยรุ่นสำหรับผู้ปกครองและครู
วันที่ 16-18 ตุลาคม 2562 สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

วัตถุประสงค์:

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีในการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพจิตเข้ากับงานที่รับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพจิตที่ดี


กระบวนการอบรม:

1. การบรรยาย
2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยกระบวนการ transformative learning
3. การฝึกปฏิบัติเพื่อวางแผนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพจิต

ขั้นตอนการอบรม:

1. ทดสอบความรู้ก่อนการอบรม
2. บรรยายและฝึกปฏิบัติตามหัวข้อในแต่ละวิชา
3. สะท้อนคิดและถอดบทเรียนการเรียนรู้ที่ได้
4. ทดสอบความรู้หลังการอบรม
5. ประเมินความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อหลักสูตร

ติดต่อสอบถาม/ส่งใบสมัคร:

คุณรุ่งนภา ดวงคำ โทร.(085) 721 8123
rungnapa_tik@hotmail.co.th

คุณสุภัทรา บัวเพิ่ม โทร.(085) 115 6621
supattra_b@thaihealth.or.th

ดาวน์โหลดส่งใบสมัครCONTACT

OUR ADDRESS:

อาคารอำนวยการ ชั้น 3 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 196 ม.10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

Phone:

+66 5390 8300-49 ext.73190

Fax:

+66 5312 1094

E-mail:

webmaster@jitdee.com, jitdeeonline@outlook.com
เพิ่มเพื่อน   facebook