หลักสูตรการให้คำปรึกษาวัยรุ่น by jitdee.com

กรุณา ล็อกอิน หรือ สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ เพื่อลงทะเบียนเรียนหลักสูตรนี้

 

หลักสูตรการให้คำปรึกษาวัยรุ่นสำหรับบุคลากรสาธารณสุขหรือผู้ที่ทำงานด้านการให้ความช่วยเหลือ ที่มีพื้นฐานการให้คำปรึกษา และต้องการเพิ่มทักษะการคุยกับวัยรุ่น 

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักการให้คำปรึกษาวัยรุ่นที่มีปัญหาอารมณ์และ พฤติกรรม ไม่ต่างจากการให้คำปรึกษาในกรณีทั่วไป กล่าวคือ เน้นการให้คำปรึกษาตัววัยรุ่นเองและครอบครัว มีการสร้างสัมพันธภาพ พูดคุยเพื่อทำความเข้าใจปัญหา ช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษามองเห็นข้อดีข้อเสียของทางเลือกแต่ละทาง สามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม และปรับตัวกับทางเลือกนั้นๆ ได้

ทั้งนี้ การให้คำปรึกษากับวัยรุ่นนั้นมีลักษณะเฉพาะบางอย่างที่สร้างความกังวลใจให้กับผู้ให้คำปรึกษา (Counselor) ไม่น้อย เช่น การไม่ให้ร่วมมือของวัยรุ่น ความหุนหันพลันแล่นตามวัย ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ส่งผลกระทบต่อตัววัยรุ่น สิ่งแวดล้อมและสภาพสังคมที่เร้าให้เกิดปัญหาซ้ำๆ ต่อเนื่อง หลายท่านไม่ทราบวิธีเข้าถึงเด็กวัยรุ่น วิธีการดึงประเด็นปัญหา วิธีจัดการกับค่านิยมส่วนตัวที่มีบทบาทความเป็นพ่อแม่ซ้อนทับ

หลักสูตรการให้คำปรึกษาวัยรุ่น ผ่านระบบ online (Online Training) นี้ จะช่วยให้ผู้ให้คำปรึกษา (counselor) เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ มีหลักในการคำปรึกษาวัยรุ่น สามารถดูแลวัยรุ่นและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เวลายามว่างเว้นจากการทำงานตามช่วงเวลาที่สะดวกตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุด ไม่จำกัดเวลาเรียน และไม่จำเป็นต้องลางาน

วัตถุประสงค์

เมื่อสิ้นสุดหลักสูตรการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถ

 1. เข้าใจความเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางชีวภาพ จิตใจ สังคม ที่มีผลต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่น
 2. มีทักษะในการประเมินและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจิตของวัยรุ่นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนในเบื้องต้น
 3. มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ และให้ความช่วยเหลือปัญหาสุขภาพจิตของวัยรุ่น โดยอาศัยหลักการให้คำปรึกษากับวัยรุ่น และ การให้คำปรึกษาครอบครัว
 4. เข้าใจเทคนิคเฉพาะในการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตของวัยรุ่น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ความรู้ ทักษะ หลักในการคำปรึกษาวัยรุ่น 
 2. นำไปใช้ในการทำงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
 4. ประกาศนียบัตร (เฉพาะผู้ที่ชมคลิปครบทุกตอนและสอบอัตนัยผ่านเท่านั้น) โดยแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตจะจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ 

เนื้อหาหลักสูตร

 1. ที่มาและความสำคัญของปัญหาและสุขภาพจิตในวัยรุ่น
 2. พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น
 3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
  • แนวคิดพื้นฐาน
  • ปัญหาอารมณ์
  • ปัญหาพฤติกรรม
  • ปัญหาการเรียน
  • ปัญหาครอบครัว
  • ปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อน / ทักษะสังคม
 4. การประเมินและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น
  • การสัมภาษณ์ประวัติ
  • การประเมินสภาพจิต
  • การประเมินครอบครัว
  • หลัก 4P
 5. ทักษะการให้คำปรึกษาวัยรุ่น
  • เป้าหมายและหลักการเบื้องต้นในการให้คำปรึกษาวัยรุ่น
  • การสร้างความสัมพันธ์กับวัยรุ่น
  • การจัดการความคิด
  • การช่วยวัยรุ่นตัดสินใจ
  • การดูแลจิตใจผู้ให้คำปรึกษา
 6. ทักษะการให้คำปรึกษาวัยรุ่น กรณียุ่งยากซับซ้อน 
  • เด็กติดเกม
  • พฤติกรรมเกเร
  • ปัญหายาเสพติด
  • การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
  • การให้คำปรึกษาครอบครัว

วิธีเรียนและวิธีใช้งาน

ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกวันตลอด 24 ชม. รายละเอียดการใช้งานและลงทะเบียนเรียนดูที่นี่

ผู้สอน

พญ.ดษุฎี จึงศิรกุลวิทย์

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต