[x]ปิดหน้าต่าง
Start by rankha.com & Powered by ## แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต phase 2 ##

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

หน้าแรก webboard  >> เครือข่ายแม่ไทยในยุโรป  >> การคุ้มครองดูแลหญิงไทยในต่างประเทศ

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
 • 1


 • Topic  :  การคุ้มครองดูแลหญิงไทยในต่างประเทศ
  พุธ ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554  เข้าชม : 7560 
  Start by : กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
  IP : 124.122.22.XXX

  การคุ้มครองดูแลหญิงไทยในต่างประเทศ

             รัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญในการรักษา คุ้มครองและดูแลคนไทยตลอดจนสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ โดยได้ระบุไว้ในนโยบายด้านการต่างประเทศ 

            โดยจะ “ส่งเสริม รักษา และคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศ รวมทั้งของภาคเอกชนไทย แรงงานไทยและคนไทยในต่างประเทศ” 

              ในการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบการให้ความช่วยเหลือดูแลคุ้มครองคน ไทยซึ่งรวมถึงหญิงไทยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในต่างประเทศ โดยกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล เป็นผู้ดำเนินการช่วยเหลือ โดยประสานกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก เมื่อได้รับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือโดยตรงจากหญิงไทยในต่างประเทศ หรือญาติที่อยู่ในประเทศไทยแจ้งให้ทราบว่าถูกบังคับให้ค้าบริการทางเพศ ถูกทำร้าย ถูกจับกุม ฯลฯ กองคุ้มครองฯ จะรีบประสานกับสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่หญิงไทยประสบปัญหาโดยเร็ว ในกรณีเร่งด่วนจะติดต่อทางโทรศัพท์ในทันที เพื่อขอให้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือแล้วส่งตัวกลับประเทศ ไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด และเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว กรมประชาสงเคราะห์จะช่วยเหลือส่งตัวกลับภูมิลำเนาหรือรับตัวไปฟื้นฟู หรือให้การสงเคราะห์ต่อไป              เมื่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ช่วยเหลือส่งตัวหญิงไทยที่ประสบ ปัญหากลับประเทศไทยแล้ว กรมการกงสุลจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่หลอกลวงหรือขบวนการหลอกลวงตามที่ได้ รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการสืบสวนสอบสวน ขยายผลเพื่อนำตัวผู้หลอกลวงมาดำเนินการตามกฎหมายและเป็นการปราบปรามขบวนการ หลอกลวงและป้องกันไม่ให้ไปหลอกลวงหญิงไทยคนอื่น ๆ อีก

    

             โดยที่หญิงไทยที่ไปประสบปัญหาในต่างประเทศส่วนใหญ่มักจะถูกหลอก ลวงหรือไม่ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง การป้องกันจึงกระทำได้โดยการให้หญิงไทยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการหลอกลวง ปัญหาที่ประสบ ชีวิตความเป็นอยู่และความยากลำบากในต่างประเทศ ซึ่งหากหญิงไทยได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้อย่างเพียงพอแล้ว อาจตัดสินใจไม่เดินทางไปต่างประเทศหรือในกรณีต้องเดินทางและประสบปัญหาก็จะ สามารถหาช่องทางขอรับความช่วยเหลือได้  กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลจึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ เพื่อให้หญิงไทยทราบถึงวิธีการและขบวนการหลอกลวงหญิงไทยไปขายบริการทางเพศ โดยจัดทำจัดทำแผ่นพับแจกจ่าย จัดทำรายการสปอตวิทยุออกอากาศทางสถานีวิทยุอสมท.และจัดทำสารคดีชุด ”ชีวิตไทยไกลบ้าน“ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้หญิงไทยถูกหลอกลวงไปต่างประเทศ  หน่วยงานอื่น ๆ เช่น กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาสัมคมและสวัสดิการ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ ก็ได้จัดทำเอกสารต่าง ๆ เช่น หนังสือคู่มือสำหรับหญิงไทยก่อนตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่หญิงไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศ

              นอกจากการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่หญิงไทยดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานมีโครงการที่ให้ความรู้กับหญิงไทย เช่น กรมประชาสงเคราะห์มีโครงการให้ความรู้แก่เยาวสตรีเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง โดยส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยงตามโรงเรียน และโรงงานเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อจะได้ไม่ตกเป็น เหยื่อของการหลอกลวง กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรที่ประกอบด้วยวิชาที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีและขบวนการหลอกลวง ตลอดจนปัญหาที่จะต้องประสบในต่างประเทศซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และ ระมัดระวังไม่ตกเป็นเหยื่อและหากจะเดินทางไปต่างประเทศก็จะไตร่ตรองให้ รอบคอบเสียก่อน  นอกจากนั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติได้จัดทำโครงการประสาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและช่วยเหลือหญิงไทยมิให้ไปประสบ ปัญหาในต่างประเทศ  โดยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดอุดรธานี และได้เชิญผู้แทนจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนประชาคม ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านใน 5 จังหวัดในภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และพะเยาเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับหญิงไทยและเร่ง ดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันในด้านการป้องกันการปราบปรามและการช่วยเหลือ ซึ่งโครงการนี้จะจัดตามภูมิภาคต่าง ๆ ทุกภูมิภาค              ในระดับชาติ คณะอนุกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาการค้าเด็กและหญิงข้ามชาติ  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติได้จัดทำนโยบายและแผน ระดับชาติเรื่องการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้าเด็กและหญิง  ซึ่งกำหนดนโยบายและแผนงานในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้าเด็กและ หญิงทั้งในประเทศและข้ามชาติ โดยแบ่งเป็นแผนระยะสั้นและระยะยาว ในทุกระดับตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด จนถึงระดับประเทศ  ซึ่งนโยบายและแผนดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม และประสานงานเยาวชนแห่งชาติแล้วและอยู่ในระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรี หากผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้วก็จะสามารถนำแผนและนโยบายมาดำเนินการใน ทางปฏิบัติซึ่งจะทำให้การปราบปราม ป้องกัน และช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

                 นอกจากนั้น คณะอนุกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาการค้าเด็กและหญิงข้ามชาติ  ยังได้จัดทำบันทึกข้อตกลง 2 ฉบับ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการดำเนินการกรณีการค้าหญิงและเด็กที่ตก เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ฉบับแรกเป็นข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  และฉบับที่สองระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน ข้อตกลงดังกล่าวกำหนดให้มีการประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของ รัฐที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อ ให้มีการประสานในการช่วยเหลือหญิงไทยที่ตกเป็นเหยื่อตั้งแต่การช่วยเหลือส่ง ตัวกลับประเทศไทย การปราบปราม การป้องกัน การช่วยเหลือฟื้นฟู การฝึกอาชีพ เพื่อให้หญิงไทยที่ประสบปัญหาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้

    


  ---------------------------------------

        กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

                                    8 ธันวาคม 2549  
   
   


    กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
    
 • 1


 • เพิ่มความคิดเห็น

  Re หัวข้อ :
  แนบรูปประกอบ : Limit 100 kB
  ข้อความ :  

  คลิกเปลี่ยนรหัส
  ใส่รหัสที่ท่านเห็น
  ชื่อ/email :