[x]ปิดหน้าต่าง
Start by rankha.com & Powered by ## แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต phase 2 ##

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

หน้าแรก webboard  >> เครือข่ายแม่ไทยในยุโรป  >> แนะนำภาคีสมาชิกใหม่ของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
 • 1


 • Topic  :  แนะนำภาคีสมาชิกใหม่ของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป
  อังคาร ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554  เข้าชม : 10333 
  Start by : แผนกประชาสัมพันธ์ เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป
  IP : 124.121.69.XXX

  ๑ สมาคมรวมใจไทยอิตาลี
  ๒ สมาคมออสโตร-เอเชียติก  ออสเตรีย

                                                             สมาคมรวมใจไทยอิตาลี

  ขอเชิญชวนเพื่อนชาวไทยในอิตาลีและครอบครัว ตลอดจนเพื่อนชาวอิตาลีร่วมกันเป็นอาสาสมัคร
  ของสมาคมรวมใจไทยอิตาลี เพื่อร่วมกลุ่มกันทำงานตามวัตถุประสงค์ของสมาคม ในการหาแนวทาง
  ประสาน ความร่วมมือช่วยเหลือคนไทยที่มีปัญหา และสรรหาความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างชาวไทยและชาวอิตาลี เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมคนไทยในอิตาลี และสร้าง
  ความเข้าใจอันดีต่อกันในเรื่องสังคมความเป็นอยู่และวัฒนธรรมประเพณีของทั้งสองประเทศ

  เป้าหมาย
  •   แสวงหาแนวทางประสานความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือคนไทยในอิตาลีที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ
  •   แสวงหาสื่อเพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่ควรจะทราบเกี่ยวกับการใช้ชีวิต
  ในอิตาลี เพื่อสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมท้องถิ่น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสามารถมี
  คุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมสากล
  •   ส่ง เสริมสนับสนุนเรื่องการเรียนรู้ การศึกษาหาความรู้ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ขยายโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้
  •   เพื่อประสานและสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างคนไทยด้วยกัน และระหว่างสองวัฒนธรรม
  ไทยอิตาลี
  •   เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีและ วัฒนธรรมประเพณีของชนชาติไทยและกระตุ้นให้คน
  ไทยเกิดจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย
  •   เพื่อหาแนวทาง วิธีการ เสริมสร้างความเชื่อมั่นว่าคนไทยสามารถมีชีวิตที่ดีมีความ
  สุขได้ในอิตาลี

  วัตถุประสงค์
  1.   เสริมสร้างความเข้าใจ และความรู้ด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการปรับตัว
  ให้ เข้ากับสังคมท้องถิ่น เพื่อให้คนไทยสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในอิตาลีได้อย่างมีความสุข มีเกียรติและศักดิ์ศรี สามารถพึ่งพาตนเองได้ และหรือสามารถเป็นที่พึ่งให้การช่วยเหลือผู้อื่นได้
  2.   ส่งเสริม สนันสนุน การศึกษาหาความรู้ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการขยายโอกาสและทางเลือก
  ในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
  3.   แนะนำ ช่วยเหลือ และแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยที่ประสบปัญหาด้านต่าง ๆ
  4.   ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีของสังคมคนไทยและครอบครัว
  5.   แสวงหาความร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างคนไทยและคนอิตาลีเพื่อเสริมสร้าง
  ทัศนคติภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน ในเรื่องสังคมความเป็นอยู่และวัฒนธรรมอันดี
  ของทั้งสองประเทศ
  6.   เสริมสร้าง เผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
  7.   ถือความเป็นกลางทางการเมืองและศาสนา
  8.   แสวงหาแนวทางความรู้และวิธีการ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ ความเชื่อเรื่องคนไทยสามารถมี
  ชีวิตที่ดี และอยู่อย่างมีความสุขได้ในอิตาลีเสมือนเป็นบ้านที่สอง
  9.   เป็น ตัวแทนชุมชนคนไทยในอิตาลีเพื่อประสานทำงานกับเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมกับชุมชนคน ไทยในอิตาลีและในยุโรป

  แผนการดำเนินงาน

  1.   จัดทำแผ่นพับเพื่อเผยแพร่การรวมตัวเพื่อก่อตั้งสมาคมรวมใจไทย และแบบฟอร์ม
  การสมัครสมาชิก
  2.   จัดทำวารสารรายสามเดือน เพื่อเสนอข่าวที่น่าสนใจทั้งในและนอกอิตาลี กิจกรรมของคนไทย
  ใน อิตาลี บทความเป็นประโยชน์ทางด้านกฏหมายท้องถิ่น การศึกษา ความรู้รอบตัวที่ควรรู้ คำแนะนำต่าง ๆ เมื่อต้องติดต่อกับองค์กรหรือหน่วยงานราชการของท้องถิ่น
  3.   จัดทำเบอร์โทรศัพท์ฮ้อทไลน์เพื่อรับฟังปัญหา และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็น
  แนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของคนไทยในอิตาลี
  4.   จัดกิจกรรมการการเรียนการสอนภาษาอิตาเลียน และภาษาไทย และการใช้คอมพิวเตอร์
  5.   ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของคนไทยในอิตาลี
                                
  6.   จัดกิจกรรมพบปะรวมกลุ่มคนไทยและคนอิตาลีเพื่อสร้างความสมัครสมานระหว่างสังคม
  คนไทยและครอบครัว
  7.   จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของวัฒนธรรมไทย
  8.   จัดกิจกรรมสัมนาพบปะชุมชนคนไทยในเมืองต่าง ๆ ของอิตาลี เพื่อบรรยายความ
  รู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฏหมายท้องถิ่นที่ควรรู้ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับคนไทยในต่างแดน ความรู้ที่จำเป็นเพื่อนำมาใช้ปรับตัวให้เข้ากับสังคมท้องถิ่น
  9.   จัดทำฐานข้อมูลสมาชิก

  งบประมาณในการดำเนินโครงการ

  1.   ค่าสมาชิกสมาคม 15 ยูโร ต่อปี
  2.   ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยราชการไทย
  3.   ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการท้องถิ่นของอิตาลี
  4.   ขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนท้องถิ่นทั้งของไทยและอิตาลี
  5.   การรับบริจาค

  คณะกรรมการบริหารสมาคม

  ประธาน         นายอนุรักษ์ วีระเดชะ
  รองประธาน   ประสานงาน   นางอัญชลี ศาสตร์ศรี
  รองประธานฝ่ายกิจกรรม   นางอรทัย บุคคะฟุสก้า
  เลขานุการ         นางสาวรวิวรรณ ศรีอุตตมะโยธิน
  เหรัญญิก         นางอัญชลี ศาสตร์ศรี

  ขอสมัครและใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมรวมใจไทยอิตาลี โปรดติดต่อ :

  ประธานผู้ก่อตั้ง :   นายอนุรักษ์ วีระเดชะ
  Email   :   anurak.viradecha@bnnonline.it
  โทรศัพท์   :   333 630 1375

  หรือ

  เลขานุการ   :   นางสาวรวิวรรณ ศรีอุตตมะโยธิน
  Email :      rawiwan_s@hotmail.com
  โทรศัพท์ :      333 341 7666

  Verein  Austro – Asiatic
  hchutimon@yahoo.com

  ปัจจุบันทางสมาคมมีโครงการหลายอย่างที่กำลังดำเนินการอยู่ เช่น

  โครงการให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่คนไทย

  โครงการ ให้ความรู้และข้อมูลแก่คนไทยในทุกๆด้าน โดยได้ร่วมกับองค์กรในท้องถิ่น ออกไปให้ข้อมูลแก่คนไทยตามสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่เราออกไปให้แก่คนไทยจะเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนไทยในทุกๆด้าน เช่น เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับคนต่างด้าว, ความรุนแรงในครอบครัว, กฎหมายครอบครัว เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้ทำรายการวิทยุเสียงภาษาไทย เพื่อให้ข้อมูลกับคนไทยอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งขณะนี้กำลังตกลงกับสถานีวิทยุในรัฐต่างๆให้รับรายการไปออกอากาศใน พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ

  โครงการจัดตั้งศูณย์การเรียนรู้และศูณย์วัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนภาษาไทยด้วย

  โครงการ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยและคนออสเตรีย รวมถึงคนชาติอื่นๆที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรียด้วย ในส่วนนี้ได้มีความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เช่น ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเวียนนานำเสนอของเล่นเด็กไทยและการละเล่นเด็กไทยได้ ร่วมกับองค์กรทางศาสนาของคาธอลิกออกไปสอนการละเล่นเด็กไทยและการนั่งสมาธิ ให้กับเด็กๆ เป็นต้น โดยมีเจตนาเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยและประเทศไทยรวมถึง รู้จักคนไทยมากขึ้น เพื่อลดความแปลกหน้าต่อกัน และเพื่อลดความเกลียดชังคนต่างชาติที่มีเพิ่มขึ้นด้วย โดยเริ่มจากเด็กๆก่อน

  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพให้แก่คนไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงแรงงาน ผ่านตัวแทนของกระทรวงในเยอรมัน 
   


  RE : แนะนำภาคีสมาชิกใหม่ของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป [ ความเห็นที่ 1]
  อังคาร ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 10:36:19
  โดย : แผนกประชาสัมพันธ์ เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป 
  IP :
  124.121.69.XXX

   สมาคมภาคภูมิไทย
          Stichting Thai Pride
       (Thaise trots in Nederland)
  Stichting Thai Pride is gevestigd op Bekkerweg 100, 6417 BX Heerlen, Nederland. Naast de hoofdtaak van de stichting namelijk het beheren van het Leercentrum voor Thaise Taal en Cultuur, heeft Thai Pride nog de volgende doelstellingen:

  1.   Een goede verhouding tussen de Thaise en Nederlandse cultuur te creëren, te bevorderen en te ondersteunen.
  2.   De onderlinge vriendschappelijke banden  tussen Thaise mensen in Nederland en in andere landen van Europa  te versterken.

                                                     สมาคมภาคภูมิไทย
                                                               Stichting Thai Pride
        (Thaise trots in Nederland)
      สมาคมภาคภูมิไทยก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มคนไทยในประเทศประเทศเนเธอร์แลนด์  และได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ ในนามของสมาคม (stichting) ที่หอการค้าเมือง  มาสทริกท์  และมีที่ทำการณ. คูหาเลขที่ Bekkerweg 100 , 6417BX, Heerlen, Nederland
  โทรศัพท์ (±00131)0647764029
  Email: hetleercentrum_nl@hotmail.com
     คณะ กรรมการสมาคมภาคภูมิไทยได้ร่วมกัน ทำงานและดำเนินโครงการต่างๆมาแล้วหลาย โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของไทย รวมทั้งการให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮกในการจัด กิจกรรมต่างๆ  ตามแต่โอกาสจะอำนวย

  โครงการที่ยั่งยืนและต่อเนื่อง เป็นโครงการหลักของสมาคมคือ โครงการโรงเรียนสอนภาษา และวัฒน ธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์ในนามของโรงเรียนภาคภูมิไทย (กศน.ภาคภูมิไทย)สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย ขณะนี้เรามีสถานที่สอนอยู่ที่ ร้านไทยช็อบ (ThaiShop, Koningstraat 27a  EW 1011, Amsterdam และที่สถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงเฮก  นอกจากนี้ ทางสมาคมภาคภูมิไทยยังมี ช่องประชาสัมพันธ์
  แพรี่แชแนล(PariChannel) เพื่อนำเสนอภาพพจน์ที่ดีและความภาคภูมิใจของกลุ่มคนไทยในยุโรป ในรูปของภาพยนตร์http://www.youtube.com/pari1209
     อนึ่งจุดมุ่งหมายหลักของสมาคมภาคภูมิไทยพอสังเขปได้ดังต่อไปนี้
  1.   เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัฒนธรรมไทย ดัทช์
  2.   เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยในท้องถิ่นเดียวกันและต่างท้องถิ่นในเนเธอร์แลนด์ และในยุโรป
  3.   เพื่อ ช่วยเหลือและให้การต้อนรับอันอบอุ่นแก่เพื่อนผู้มาใหม่ เป็นการสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการปรับตัว และเข้าถึงภาษาและวัฒนธรรมดัทช์ ด้วยจุดประสงค์เพื่่อความเป็นอยู่ที่ดีกว่าในสังคมดัทช์
  4.   เพื่อช่วย ส่งเสริม ให้การศึกษา และคงไว้ซึ่งภาษาและวัฒนธรรมไทย  ในหมู่คนไทยและผู้อื่นที่แสดงความสนใจ  ในขณะเดียวกันก็จะช่วยสนับสนุนให้เขาเหล่านั้นบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ และเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของไทยอย่างเป็นผลสูงสุดด้วย
  5.   เพื่อเชื่อมโยงและประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆของไทยทั้งในประเทศไทย ประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศอื่นๆ

   [ ขึ้นบน ]  

  RE : แนะนำภาคีสมาชิกใหม่ของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป [ ความเห็นที่ 2]
  อังคาร ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 10:40:57
  โดย : thaischule@yahoo.com 
  IP :
  124.121.69.XXX

  แนะนำภาคีสมาชิกของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป
  ศกร.กศน. เมืองบรูกจ์ ประเทศเบลเยียม
  ***************************************
  ๑. พัฒนาการ   
     ศก ร.กศน.เมืองบรูกจ์ประเทศเบลเยียม จัดตั้งเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์และหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการศึกษา  เป็นแหล่งรวบรวมความรู้และสื่อการสอน แนะแนวการศึกษา  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน  โดยดำเนินการในรูปสมาคมไม่แสวงหากำไร ชื่อ “สมาคมศูนย์การเรียนไทย” จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
  -   อนุรักษ์และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย
  -   ช่วยให้คนไทยปรับตัวเข้ากับสังคมเบลเยียมได้อย่างสง่างาม
  -   ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในเบลเยียม
  -   เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวคนไทยในเบลเยียม
  ๒. บุคลากร
     ปัจจุบัน สมาคมศูนย์การเรียนไทย มีคณะทำงานซึ่งเป็นคณะกรรมการสมาคม รวม ๕ คน คือ โสพิศ ทับทิม ประธาน (แทนสมบัติ ศิริสุข ประธานคนแรก) ชนาภา นามอภิชาติขจร รองประธาน เกษศิริ โรมส์ เลขานุการ สมบัติ ศิริสุข กรรมการ และเชาวลี พรมเลข กรรมการ  และมีคณะครูและวิทยากรอีก ๑๒ คน

  หลักสูตร และนักเรียน
     หลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน
                  หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องหรือการเรียนตลอดชีวิต เปิดสอนวิชาภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาดัทช์ แกะสลัก ทำอาหาร แก้ทรงเสื้อผ้า เพ้นต์เล็บ รำไทย ดนตรีไทย นวดเท้า
  ๔.สถานที่เรียน  ปัจจุบันมี ๔ แห่งคือ
     - เมืองบรัสเซลส์   สมาคมฯได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานบ้านสงเคราะห์บรัสเซลส์ ให้ใช้อาคาร ในวันอาทิตย์ เพื่อจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรพร้อมกัน 
     - เมืองบรูกจ์ สมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากศูนย์วัฒนธรรม Hof Van Waterliet  ให้ใช้อาคารในวันเสาร์ เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย และการทำอาหารไทย
     - เมืองเซ็นต์นิกลาส สมาคมฯจัดหลักสูตรร่วมกับศูนย์วัฒนธรรม สอนภาษาไทย การทำอาหารไทยสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ การนวดเท้า การแกะสลักผลไม้และสบู่ การถักเชือกร้อยลูกปัด เพ้นต์เล็บ ถักโครเชต์  ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของศูนย์วัฒนธรรมด้วย
     - วัดไทยพุทธารามเซ็นต์นิกลาส สมาคมฯร่วมกับวัดไทยพุทธารามเซ็นต์นิกลาส จัดสอนวิชาภาษาไทยและแกะสลัก ทุกวันอาทิตย์บ่าย
  ๕. การมีส่วนร่วมกับสังคมท้องถิ่นในเบลเยียม (Integration & Intercultural Exchange)
  สมาคม ศูนย์การเรียนไทย ร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงานท้องถิ่นเบลเยียม เพื่อประชาสัมพันธ์งานของ กศน. และเพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย  ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยได้รับการยอมรับ ช่วยให้คนไทยปรับตัวเข้ากับสังคมท้องถิ่นอย่างมีศักดิ์ศรี
   

   [ ขึ้นบน ]  

  RE : แนะนำภาคีสมาชิกใหม่ของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป [ ความเห็นที่ 3]
  อังคาร ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 10:43:02
  โดย : thaischule@yahoo.com 
  IP :
  124.121.69.XXX

  เครือข่ายหญิงไทยในยุโรปแนะนำภาคีสมาชิก

  ชมรมวัฒนธรรมไทยในตรีเวเนโต้ (อิตาลี)
  Associazione Culturale Thailandese del Triveneto - Italia
  CF. 94064830279
  1978 Cannaregio ,Venezia, Italy.
  e-mail: thai-italy@libero.it / www.culturale-thai.it
  Cell.             +39 333 7444980      

     ชมรมวัฒนธรรมไทยในตรีเวเนโต้ (อิตาลี) ก่อตั้งและจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมายของประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2007  ชมรมเกิดจากการริเริ่มของกลุ่มแม่บ้านอาสาสมัครคนไทยที่มีครอบครัวพำนักอยู่ ในเขตตรีเวเนโต้ อิตาลี ในลักษณะของการพบปะสังสรรค์ จัดงานประเพณีต่าง ๆ ของไทยตามสถานที่ต่าง ๆ ตามวาระและโอกาส ต่อมาเมื่อมีจำนวนคนเพิ่มขึ้น  จึงเห็นควรร่วมกันจัดตั้งเป็นองค์กรในลักษณะของ " ชมรม " โดยใช้ชื่อว่า " ชมรมวัฒนธรรมไทยในตรีเวเนโต้ (อิตาลี)"   หรือ    Associazione Culturale Thailandese del Triveneto - Italia.

  วัตถุประสงค์หลัก
  ----  ส่งเสริมและช่วยดำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ทั้งทางดนตรีไทย อาหารไทยและด้านศิลปะทุกแขนง
  ----  ส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับกลุ่มบุคคลเอกชน กลุ่มองค์กรของรัฐ เพื่อเผยแพร่และกระจายความรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมไทยในทุก ๆ ด้าน
  ----  จัดให้มีการประชุมและสัมมนา จัดการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่และให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อกลุ่ม บุคคล ต่อกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
  ----  ชมรมวัฒนธรรมไทย เป็นศูนย์กลางระหว่างบุคคลต่อบุคคล ระหว่างองค์กรต่อองค์กรและระหว่างองค์กรต่อรัฐ
  ----  ชมรมวัฒนธรรมไทย เปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มบุคคลเข้าร่วมเป็นสมาชิก ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมโครงการต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยขน์สูงสุดต่อส่วนรวมโดยเสรี
  ----  ชมรมวัฒนธรรมไทย เป็นองค์กรอิสสระ ดำเนินงานโดยกลุ่มอาสาสมัครซึ่งไม่มุ่งหวังผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและแนะนำชี้แนะแนวทางการปรับใช้วิถีชีวิต แบบวัฒนธรรมไทยให้สอดคล้องและอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของวัฒนธรรมในท้องถิ่น อย่างสงบสุข

       ชมรมวัฒนธรรมไทยในตรีเวเนโต้ (อิตาลี) สามารถจัดตั้งชมรมสาขาได้ทุกท้องที่ภายในประเทศอิตาลี โดยถือผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ดำเนินงานตามเป้าหมายในขอบเขตภายใต้กฎหมายของประเทศอิตาลี โดยกลุ่มของอาสาสมัครที่ได้รับเลือกเข้ามาดำเนินงานเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุ ประสงค์ที่วางไว้
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ความสัมพันธ์กับเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป
                    ชมรมวัฒนธรรมไทยในตรีเวเนโต้  ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกภาคีหนึ่งของเครือข่าย ฯ เมื่อปี ๒๕๔๙ เมื่อมีการประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี ที่ เมืองซอเรนโต้ ประเทศอิตาลี ในลักษณะสมาชิกองค์กร
               ต่อมาเมื่อปี ๒๕๕๐ ชมรมส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมและสัมมนาสามัญประจำปีของเครือข่ายฯ  เป็นครั้งแรก ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม และนั่นคือเหตุที่มาของการสมัครเป็นเจ้าภาพของการประชุมฯ ที่เวนิสในปีนี้ เพราะได้เข้าไปสัมผัสและรับรู้ถึงในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในหลายๆ ด้าน จากผลของการประชุมในครั้งนั้นเป็นแรงจูงใจอย่างมาก ที่อยากจะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ และสาระความรู้ต่างๆ เข้ามาเผยแพร่ในกลุ่มชุมชนคนไทยในอิตาลี โดยเฉพาะในกลุ่มของชมรมฯ ในเวนิส ให้ได้รับสิ่งที่เป็นสาระและความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและในกลุ่มให้มีความเข้ม แข็งและสามารถปรับตัวดำรงชีวิตให้เข้าชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างมีเกียรติและ ศักดิ์ศรี
                  การจัดตั้งศูนย์ กศน. ชมรมฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการอบรมครูแม่ไก่ ที่ปารีส (ฝรั่งเศส)  บรัสเซลล์ (เบลเยี่ยม)  และทุกครั้งที่เครือข่ายฯหรือที่ประเทศสมาชิกอื่น ๆ จัดกิจกรรม  ครั้งหลังสุดที่การประชุมและสัมมนาประจำปีของเครือข่ายฯที่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
   ตัวแทนชมรมฯ ยื่นเรื่องการขอจัดตั้งศูนย์ กศน.อิตาลี ต่อคณะผู้บริหารของ กศน. โดยตรงในโอกาสที่คณะมาเยี่ยมศูนย์ กศน. เบลเยี่ยม ณ กรุงบรัสเซลล์  กลางเดือนกันยายน ๒๐๐๘   ต่อมาเมื่อวันที่  ๑๔ ตุลาคม ปีเดียวกันทาง กศน. ได้ประกาศแต่งตั้งศูนย์ กศน.  อิตาลีขึ้นเป็นศูนย์แรกในอิตาลี  โดยมีชื่อว่า “ศูนย์การเรียนตรีเวเนโต้อิตาลี” หรือมีชื่อย่อว่า “ ศกร.กศน. ตรีเวเนโต้อิตาลี “ บริหารโดยคณะกรรมการของชมรมฯ และแบ่งเป็น ๓ หน่วยการเรียน คือ  หน่วยการเรียนเวนิส  หน่วยการเรียนวิเชนซ่า และหน่วยการเรียนอูดิเน่  และเปิดดำเนินการเรียนการสอนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

           จากการที่ได้เข้าเป็นหนึ่งในภาคีของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป  ทำให้ชมรมฯ ซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นอยู่ในวงที่จำกัดในพื้นที่ของตนเองเท่านั้น ปัจจุบันหลังจากที่เราเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่าย ฯ มีผลดีทำให้เราเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในวงกว้าง ทั้งจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนต่าง ๆ ทั้งไทยและอิตาลี การติดต่อขอความร่วมมือประสานงานและสนับสนุนต่าง ๆ เป็นไปในทางที่ดีและคล่องตัวขึ้น  อีกทั้งเครือข่ายฯ ยังเป็นหน่วยคลังข้อมูลข่าวสารที่สำคัญให้แก่สมาชิกฯอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ ความเป็นหนึ่งเดียวกันของเครือข่ายฯ ทำให้เราก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคงเข้มแข็ง อย่างมีศักดิ์ศรีและมีศักยภาพสูง สามารถประสานงานและต่อรองกับทุกหน่วยองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชิกทุกประเทศที่เป็นสมาชิกหรือภาคีของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป จะผนึกกำลังกันให้เป็นปึกแผ่น แน่นหนาด้วยความรัก ความสามัคคีและเปี่ยมไปด้วยอุดมคติในทิศทางเดียวกันอย่างมั่นคงตลอดไป    

   [ ขึ้นบน ]  

    กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
    
 • 1


 • เพิ่มความคิดเห็น

  Re หัวข้อ :
  แนบรูปประกอบ : Limit 100 kB
  ข้อความ :  

  คลิกเปลี่ยนรหัส
  ใส่รหัสที่ท่านเห็น
  ชื่อ/email :