[x]ปิดหน้าต่าง
Start by rankha.com & Powered by ## แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต phase 2 ##

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

2016-10-11-ทักษะชีวิต ขอนแก่น

จันทร์ ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 admin Category1, Category2 เข้าชม : 1431

Share
การประชุมคืนข้อมูลการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิต
และการประเมินผลการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4-6 โรงแรมอะวานี ขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น
(ชื่อเดิม คือ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น)
File กำหนดการ
 
08.30 –09.15 น.     ลงทะเบียน

09.15 –09.20 น.     กล่าวเปิด ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม
                                 โดย นพ. ประเวช ตันติพิวัฒนสกุลนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิตและ ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต(สสส.)
                                   วิทยากร:นพ. ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
                                 - ผู้เข้าร่วมประชุมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

10.40 –10.50 น.     รับประทานอาหารว่าง

10.50 –12.00 น.     - ข้อมูลการประเมินผลการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
                                 โดย อาจารย์โสภณ จุโลทกหัวหน้านักวิจัยภาคเหนือมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้
                                 - เล่มสีม่วง_ประเมินผลทักษะชีวิต อ.โสภณ
                                 - ข้อมูลการพัฒนาทักษะครู (Coaching) สำหรับการจัดการเรียนรู้เรื่องทักษะชีวิต
                                 โดย ดร.วัชรินทร์ แสนรุ่งเมืองโรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ดและอาจารย์ชินสา ชาอุ่นข้าราชการบ านาญ (อดีตครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์)
                                 ผู้ดำเนินรายการ:นพ. ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
                                 - ผู้เข้าร่วมประชุมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
                                 - เล่มชมพู_รวมเล่ม Coaching ครูแมว
                                 - รายงานฉบับสมบูรณ์_Coaching ครูแมว_6 Oct 2016

12.00 –13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 –13.30 น.     - แลกเปลี่ยนประสบการณ์“การพัฒนาทักษะครู (Coaching)ส าหรับการจัดการเรียนรู้เรื่องทักษะชีวิต”
                                โดย อาจารย์แพงบุญ พรมแวงจากโรงเรียนหนองไผ่พิทยาคมจ.ขอนแก่น และอาจารย์ดวงใจ สังฆะวันและนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101เฉลิมพระเกียรติจ.ร้อยเอ็ด
                                   ผู้ดำเนินรายการ: ดร.วัชรินทร์ แสนรุ่งเมืองและอาจารย์ชินสา ชาอุ่น
                                - ผู้เข้าร่วมประชุมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
13.30 –14.00 น.    คลินิกทักษะชีวิต: ถาม-ตอบ ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับทักษะชีวิต
                                วิทยากร:อาจารย์โสภณ จุโลทก
                                - ข้อมูลการประเมินผลการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
                        - ผู้เข้าร่วมประชุมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
14.00 –15.00 น.   - แลกเปลี่ยนประสบการณ์“กลไกการขยายผลการใช้สื่อการเรียนรู้ฯ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนชั้นประถมและมัธยม”
                                โดย คุณธิดารัตน์ เลี่ยวปรีชาจากโรงพยาบาลนครพนมอาจารย์ปาริชาติ ชาชุมวงศ์จากโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมจ.นครพนม อาจารย์ประยงค์ สายะสมิต และอาจารย์นุชวรา ขันทมจากโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์จ.ศรีสะเกษ
                                ผู้ดำเนินรายการ:อาจารย์จิรังกูร ณัฐรังสี มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี (อดีตนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข)
                               -ผู้เข้าร่วมประชุมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
15.00 –15.30 น.    สรุปปิดการประชุม โดย นพ. ประเวช ตันติพิวัฒนสกุลช่วงเช้า


ช่วงบ่าย

More Comment