[x]ปิดหน้าต่าง
Start by rankha.com & Powered by ## แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต phase 2 ##

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

การประชุมเพื่อชี้แจงเครื่องมือการประเมินผลการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

จันทร์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 admin Category1, Category2 เข้าชม : 1608

Share
การประชุมเพื่อชี้แจงเครื่องมือการประเมินผล
การใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559
ณ ห้องประชาสโมสร 2
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น


ไฟล์นำเสนอ อ.โสภณ
วีดีโอบันทึกการบรรยาย
Disk1


Disk2


Disk3


Disk4


More Comment