[x]ปิดหน้าต่าง
Start by rankha.com & Powered by ## แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต phase 2 ##

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

ประสบการณ์จากนักเรียน ผุ้บริหารโรงเรียน ครู ผุ้ปกครอง

พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 admin Category1, Category2 เข้าชม : 3962

Share

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 185 สพฐ.
เพื่อสรุปบทเรียนและประเมินผล การใช้สื่อการเรียนรู้

เรื่อง
ความเข้มแข็งทางใจ
เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่น
และ(สื่อเสียง) พ่อแม่เลี้ยงบวก

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2553 - วันพุธที่ 27 มกราคม 2553
ณ ห้องรมณีย์ชั้น 10 โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์ กรุงเทพฯ
 


ประสบการณ์จากนักเรียน
ผุ้บริหารโรงเรียน ครู ผุ้ปกครอง

More Comment