[x]ปิดหน้าต่าง
Start by rankha.com & Powered by ## แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต phase 2 ##

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

 

15 Feb 2010 admin Category1, Category2 13 comments

  

12 / พ.ค. / 2554 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำสื่อไปใช้
ประสบการณ์จากสพฐ ความเข้มแข็งทางใจ เรื่องเล่า สัมภาษณ์เดี่ยวครู
เพื่อสรุปบทเรียนและประเมินผล การใช้สื่อการเรียนรู้
12 / พ.ค. / 2554 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำสื่อไปใช้
ความเข้มแข็งทางใจ เรื่องเล่า ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
เพื่อสรุปบทเรียนและประเมินผล การใช้สื่อการเรียนรู้
12 / พ.ค. / 2554 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำสื่อไปใช้
ประสบการณ์จากนักเรียน ความเข้มแข็งทางใจ เรื่องเล่า สัมภาษณ์เดี่ยว
เพื่อสรุปบทเรียนและประเมินผล การใช้สื่อการเรียนรู้
12 / พ.ค. / 2554 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำสื่อไปใช้
ประสบการณ์จากสธ ความเข้มแข็งทางใจ เรื่องเล่า ฆ่าตัวตาย
เพื่อสรุปบทเรียนและประเมินผล การใช้สื่อการเรียนรู้
12 / พ.ค. / 2554 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำสื่อไปใช้
ประสบการณ์จากนักเรียน ผุ้บริหารโรงเรียน ครู ผุ้ปกครอง
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 185 สพฐ. เพื่อสรุปบทเรียนและประเมินผล การใช้สื่อการเรียนรู้

More Comment

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1