[x]ปิดหน้าต่าง
Start by rankha.com & Powered by ## แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต phase 2 ##

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

การ์ตูนทักษะชีวิต

2012-04-11 15:21:49 admin คู่มือ, Category2 3041 view


     วีดิทัศน์การ์ตูนพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้น ป.1-3 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความสามารถที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆ รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต

     เนื้อเรื่องมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ตอน ความยาวตอนละ 6-8 นาที แบ่งตาม 4 องค์ประกอบของทักษะชีวิตตามแนวปฏิรูป โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ องค์ประกอบการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น องค์ประกอบการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ องค์ประกอบ การจัดการอารมณ์และความเครียด องค์ประกอบการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ดังรายละเอียดใน โครงสร้างวีดิทัศน์การ์ตูนพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้น ป.1-3 หน้า 10

     ตัวการ์ตูนได้รับคัดเลือกจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จากโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ 900 คน

     วีดิทัศน์และคู่มือการ์ตูนพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้น ป.1-3 ตอน คุณค่าที่เหลือเมื่อแจกันแตก (องค์ประกอบการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์) ผ่านกระบวนการอภิปรายกลุ่ม (Focus Group Discussion) ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 จำนวน 60 คน
และครู โรงเรียนเทศบาลห้วยพลู (วัดห้วยพลู) จ.นครปฐม จำนวน 2 ท่าน

     เนื้อเรื่องอีก 11 ตอนได้รับการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาผ่านกระบวนการอภิปรายกลุ่ม (Focus Group Discussion) ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 30 คน และการสัมภาษณ์ครู จำนวน 3 ท่าน จากโรงเรียนวัดศิลามูล จ.นครปฐม
สื่อทั้งหมดของโครงการนี้ มีทั่งหมด 12
     1 .  คู่มือ
     2 .  ตอนที่ 01 ไม้ปิงปองเจ้าปัญหา
     3 .  ตอนที่ 02 ช่วยแสนซนด้วย
     4 .  ตอนที่ 03 แค่นิดหน่อยเอง
     5 .  ตอนที่ 04 คุณค่าที่เหลือเมื่อแจกันแตก
     6 .  ตอนที่ 05 ปัญหาที่ยากแต่ไม่เกินแก้
     7 .  ตอนที่ 06 หนังสือของครูสุดา
     8 .  ตอนที่ 07 คืนฝนตก
     9 .  ตอนที่ 08 โมโหจังเลย
     10 .  ตอนที่ 09 ดุ๊กดิ๊กไปสวรรค์
     11 .  ตอนที่ 10 แบ่งปันฉันและเธอ
     12 .  ตอนที่ 11 ร่วมด้วยช่วยกัน
     13 .  ตอนที่ 12 ขอลอกหน่อยนะ
 


        แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจสื่อการเรียนรู้และนำสื่อการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านได้รับประโยชน์และเรียนรู้อย่างเต็มที่ และเตรียมพบกับสื่อการเรียนรู้/คู่มือ ฉบับใหม่ ผลิตใหม่ เรื่องใหม่ ต่อไป ภายในปี พ.ศ. 2554-2555

More Comment