[x]ปิดหน้าต่าง
Start by rankha.com & Powered by ## แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต phase 2 ##

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

การ์ตูนทักษะชีวิต

พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2513 admin Category1, Category2
เข้าชม :

 การ์ตูนพัฒนาทักษะชีวิต

    การ์ตูนพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้น ป.1-3 และ ป.4-6 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนชั้นประถมศึกษา ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความสามารถที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆ รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต
 

การ์ตูนพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้น ป.1-3
     เนื้อเรื่องมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ตอน ความยาวตอนละ 6-8 นาที แบ่งตาม 4 องค์ประกอบของทักษะชีวิตตามแนวปฏิรูป โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ องค์ประกอบการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น องค์ประกอบการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ องค์ประกอบ การจัดการอารมณ์และความเครียด องค์ประกอบการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ดังรายละเอียดใน โครงสร้างวีดิทัศน์การ์ตูนพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้น ป.1-3 หน้า 10

     ตัวการ์ตูนได้รับคัดเลือกจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จากโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ 900 คน

     วีดิทัศน์และคู่มือการ์ตูนพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้น ป.1-3 ตอน คุณค่าที่เหลือเมื่อแจกันแตก (องค์ประกอบการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์) ผ่านกระบวนการอภิปรายกลุ่ม (Focus Group Discussion) ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 จำนวน 60 คน
และครู โรงเรียนเทศบาลห้วยพลู (วัดห้วยพลู) จ.นครปฐม จำนวน 2 ท่าน

     เนื้อเรื่องอีก 11 ตอนได้รับการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาผ่านกระบวนการอภิปรายกลุ่ม (Focus Group Discussion) ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 30 คน และการสัมภาษณ์ครู จำนวน 3 ท่าน จากโรงเรียนวัดศิลามูล จ.นครปฐม


การ์ตูนพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้น ป.4-6
     เนื้อเรื่องมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ตอน ความยาวตอนละ 6-8 นาที แบ่งตาม 4 องค์ประกอบของทักษะชีวิตตามแนวปฏิรูป โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

      สำหรับช่วงชั้นที่ 2 เราได้เพิ่มใบงานสำหรับคุณครูนำไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งสามารถพิมพ์และจัดทำสำเนาแจกนักเรียนได้โดยใช้แผ่น CD ท้ายเล่ม นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางในคู่มือเล่มนี้แล้ว คุณครูยังสามารถ สร้างสรรค์แนวทางการนำสื่อการเรียนรู้การ์ตูนไปใช้ในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม
     ตัวการ์ตูนได้รับคัดเลือกจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนประถมศึกษา ธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี และโรงเรียนบ้านคลองใหม่ จ.นครปฐม รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ประมาณ 220 คน

     โครงเรื่อง (synopsis) การ์ตูนพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้น ป.4-6 ได้รับ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาผ่านกระบวนการอภิปรายกลุ่ม (Focus Group Discussion) ครูจำนวน 4 ท่าน จากโรงเรียนวัดบางช้างเหนือ โรงเรียนบ้านคลองใหม่ โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด และโรงเรียนบ้านดงเกตุ จ.นครปฐม โดยได้รับความอนุเคราะห์ ประสานงานในการจัดกระบวนการอภิปรายกลุ่ม จากคุณสุกัญญา พวงดาวเรือง และเอื้อเฟื้อ สถานที่จากส􀄞ำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามพราน จ.นครปฐม

     ภายหลังปรับปรุงและพัฒนาโครงเรื่องวีดิทัศน์การ์ตูนทักษะชีวิตสำหรับนักเรียน ชั้น ป.4-6 แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต จัดอภิปรายกลุ่มนักเรียนชั้นป.4-6 จำนวน 47 คน และจัดการอภิปรายกลุ่ม (Focus group discussion) ครูชั้น ป.4-6 จำนวน 3 คน ณ โรงเรียน บ้านคลองใหม่ จ.นครปฐม เพื่อทดสอบความเหมาะสมของโครงเรื่อง (synopsis) การ์ตูน พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนชั้นป.4-6 จำนวน 12 ตอน และค้นหาทางเลือกสถานการณ์อื่นที่ กลุ่มเป้าหมายต้องการ สำหรับบริษัท แอนิแมเนีย จำกัด นำไปปรับปรุงและพัฒนาเป็นบท (script)