[x]ปิดหน้าต่าง
Start by rankha.com & Powered by ## แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต phase 2 ##

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

คู่มือสร้างงสุขระดับจังหวัด

พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2513 admin Category1, Category2
เข้าชม :

      คู่มือสร้างสุขระดับจังหวัด นำเสนอข้อมูลความสุขคนไทยที่ได้จากการสำรวจ จัดลำดับความสุขคนไทยรายจังหวัด ปัจจัยที่มีผลต่อความสุข และรวบรวมประสบการณ์ความสำเร็จจากพื้นที่ต่างๆ พร้อมกับนำเสนอยุทธศาสตร์และมาตรการสำหรับจังหวัด เพื่อให้ภาคีในจังหวัดใช้ในการประเมินทิศทางการพัฒนา และเลือกแนวทางสร้างสุขสำหรับประชาชน ท่านสามารถ
      ท่านสามารถ  ดาวน์โหลดฟรี ที่นี่