[x]ปิดหน้าต่าง
Start by rankha.com & Powered by ## แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต phase 2 ##

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

เครื่องมือการเรียนรู้ สำหรับเด็กและเยาวชน

พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2513 admin Category1, Category2
เข้าชม :

     เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา เป็นสื่อเรียนรู้ในรูปแบบละครสั้น จำนวน 16 ตอน แต่ละตอนนำเสนอโจทย์ชีวิตที่พบได้บ่อยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ความยาวตอนละ 20 นาที พร้อมคู่มือการใช้งานสำหรับครูหรือวิทยากร
     นักเรียนที่ได้ชมสื่อนี้เล่าว่า พวกเขามีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ้น รู้จักคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาดีขึ้น มีมุมมองกว้างขึ้น กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีพฤติกรรมดีขึ้น มีสมาธิในการเรียนและรับฟังกันมากขึ้น ทะเลาะวิวาทกันน้อยลง
      ครูมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนทักษะชีวิตในโรงเรียน ประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองได้มากขึ้น ร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดกับนักเรียนได้มากขึ้น
     เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนำเนื้อหาไปจัดเป็นการอบรม เล่าว่า เด็กที่เข้าร่วมการอบรมเขียนประเมินว่า “ถ้าผมได้ผ่านการอบรมนี้มาก่อน ผมคงไม่เสพยา” “เจอพี่ช้าไปหน่อยนึง ถ้าไม่งั้น ผมคงคิดในทางที่ดีมากกว่านี้” นักเรียนกลุ่มเสี่ยงออกเที่ยวกลางคืนน้อยลง ผลการเรียนดีขึ้น อีกอำเภอหนึ่ง (ใช้ร่วมกับสื่อเทคนิคคุยกับลูกวัยรุ่น) รายงานว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของพื้นที่ลดลง
     เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจชุดที่ 1-2 ราคาชุดละ 180 บาท สามารถสั่งซื้อได้ที่ สวัสดิการกรมสุขภาพจิต หมายเลขโทรศัพท์ 02-590-8144 ท่านสามารถ รับชม รับฟัง ดาวน์โหลดฟรี ที่นี่
     การ์ตูนพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นสื่อเรียนรู้ในรูปแบบการ์ตูนพร้อมคู่มือการใช้งานสำหรับครูหรือวิทยากร ทั้งหมดจำนวน 12 ตอน ความยาวตอนละ 6-8 นาที แต่ละตอนนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการรู้จักความถนัดตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์ รวมทั้งการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ซึ่งจะทำให้เด็กมีความสามารถที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆ รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต
      ท่านสามารถ รับชม รับฟัง ดาวน์โหลดฟรี ที่นี่
     6 คำถามสร้างทักษะชีวิต : ประสบการณ์สำหรับครู
คู่มือเล่มนี้ เป็นแนวทางตั้งคำถามเพื่อสร้างทักษะชีวิต ที่จะช่วยกระตุ้นให้ครูได้จำแนกประเภทของคำถาม และชี้แนะการเลือกใช้กิจกรรมที่ดำเนินการจะส่งผลต่อพัฒนาการของทักษะชีวิตได้เพียงใด ท้ายเล่ม ยังมอบตัวอย่างของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงทักษะชีวิตสู่กลุ่มสาระทุกกลุ่ม
     คู่มือเล่มนี้ มุ่งหวังเพื่อเป็นเพื่อนคู่คิด ให้ครูประถมศึกษาและผู้ที่ทำงานกับเด็กและเยาวชน ได้รับประโยชน์และนำไปประยุกต์ใช้กับเยาวชนไทย
      ท่านสามารถ ดาวน์โหลดฟรี ที่นี่